Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« wszystkie aktualności

Kolejki oczekujących – wpisy na podstawowe świadczenia

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  1. Pacjent zapisujący się do kolejki oczekujących na świadczenia na które wymagane jest skierowanie, musi posiadać ważne i aktualne skierowanie wystawione nie później niż w dniu zapisu na listę.
  2. Świadczeniodawca umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu, że posiada on wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju.
  3. Weryfikacji takiego skierowania świadczeniodawca może dokonać np. prosząc o numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił skierowanie, dane świadczeniodawcy, a także rozpoznanie.
  4. W przypadku stwierdzenia przez świadczeniodawcę, że pacjent zapisując się na listę oczekujących nie posiadał skierowania, należy takiego pacjenta skreślić z listy oczekujących i wpisać ponownie z datą zgłoszenia się do świadczeniodawcy ze skierowaniem i ponownie wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia.
  5. Niedopuszczalne są sytuacje wpisywania się na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania w sytuacji nieposiadania skierowania oraz kiedy data wystawienia skierowania jest późniejsza niż data wpisu do kolejki.
  6. Pacjent dostarcza oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tejże listy.
« wszystkie aktualności

Facebook