Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce
« wszystkie aktualności

Oświadczenie Krzysztofa Łandy w związku z ponowieniem pomówień na portalu Gazeta Finansowa w dniu 29 lipca 2017 r.

Warszawa, 30 lipca 2017 r.

Oświadczenie Krzysztofa Łandy w związku z ponowieniem pomówień na portalu Gazeta Finansowa w dniu 29 lipca 2017 r.

W dniu 29 lipca 2017 r. na portalu gf24.pl pojawiło się kolejne nagranie związane z pomówieniami wobec Krzysztofa Łandy. Tym razem nagranie ukazało się w pełniejszej wersji niż pierwotnie tam opublikowane w dniu 21 lipca 2017 r. Powtarza ono publikowane przez tego samego dziennikarza już wcześniej – od czerwca 2016 r. – pomówienia wobec Krzysztofa Łandy, jakoby łączyła go korupcyjna współpraca z firmami farmaceutycznymi. Jednocześnie, opublikowane nagranie ukazuje cel i kontekst legislacyjny powtórzonego pomówienia, tj. nielegalny lobbing legislacyjny mafii wywożącej leki z Polski.

Jak dowodzi nagranie, sprawa ma bezpośredni związek z art. 15 ust. 3a i 3b dotyczącym wydzielania leków do odrębnych grup limitowych, zamieszczonym w projekcie ustawy o Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych (RDTL), zmieniającym zapisy Ustawy Refundacyjnej i Prawa Farmaceutycznego. Te projektowane przepisy napisane przez ówczesnego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę miały poprzez stworzenie odrębnych grup limitowych likwidować przyczynę nielegalnego procederu i były w stanie raz na zawsze zahamować nielegalny wywóz leków refundowanych z Polski. W przypadku wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania legislacyjnego, nielegalny wywóz z Polski leków refundowanych przez mafię wywozową stałby się bowiem nieopłacalny – mafia wywozowa straciłaby setki milionów złotych rocznie czerpanych z tego procederu.

Jak wprost można usłyszeć na opublikowanym na portalu gf24.pl nagraniu, pomówienie Krzysztofa Łandy o nielegalną korupcyjną współpracę z firmami farmaceutycznym, miało spowodować:

1) po pierwsze: zaniechanie prac legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia – („nic nie będzie”, „może już tego nie napiszą… nie zrobią nic”), tj. to by autorzy projektowanego artykułu 15 3a i 3b Ustawy Refundacyjnej: wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda i podległa mu urzędniczka, zastępczyni dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia (DPLiF), Kamila Malinowska, zaniechali zmian legislacyjnych broniących dóbr polskich pacjentów;

2) zdyskredytowanie i odwołanie Krzysztofa Łandy ze stanowiska wiceministra zdrowia („po drugie, utopimy Łandę”);

3) po trzecie: zmanipulowanie dziennikarzy i odsunięcie odpowiedzialności od sprawców pomówień wobec Krzysztofa Łandy poprzez sugerowanie, jakoby rozpowszechniane przez mafię wywozową pomówienia zostały potwierdzone przez rząd („powinniśmy pisać, napisać to dziennikarzom na zasadzie takiej, że rząd zrobił porządek wśród swoich (..) Po trzecie (…) możemy powiedzieć że PIS jest porządne, doszło do samooczyszczenia”).

Powyższe wnioski potwierdza zestawienie treści rozmowy ujawnionej na portalu gf24.pl z kalendarium legislacyjnym dotyczącym art. 15 ust.3a i 3b Ustawy Refundacyjnej:

1. Stenogram kluczowych fragmentów rozmowy:

„Mam nadzieję, że nic nie będzie… Do tego by chciały wracać firmy, które chciałyby się wydzielać… Dobra, czyli to oznacza, że powinniśmy pisać, napisać to dziennikarzom na zasadzie takiej, że rząd zrobił porządek wśród swoich, minister Łanda został odwołany, bo współpracował z firmami. I opisać to… (…) Bardzo fajnie byłoby opisać, jak wyglądał ten projekt cały. Bo ten projekt wyglądał tak, że na dwudziestej stronie przepis został ukryty. Mówił o wywozie leków… Mówiliśmy chociaż, to ograniczcie to do listy wywozowej GIF-u. Może oni już tego nie napiszą, nie zrobią nic… Po drugie utopimy Łandę. Po trzecie (…) możemy powiedzieć że PIS jest porządne, doszło do samooczyszczenia. Tak system działa, działa. A Malinowska cały czas jest? Jeszcze jest. Dobra Panowie to inaczej. Na Malinowską przygotujcie oddzielny artykuł. To pójdzie sobie to, a na Malinowską będzie oddzielny artykuł. Pomyślcie co można na Malinowską napisać. Dobra? No to politykę lekową. (..)”

2. Kalendarium prac nad art. 15a projektu ustawy o RDTL:

a) 19 listopada 2015 r. – wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda przejmuje Departament Polityki Lekowej i Farmacji i podlegli mu pracownicy departamentu rozpoczynają pracę nad zmianami systemowymi ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. ustawy refundacyjnej), służącymi między innymi zlikwidowaniu nielegalnego wywozu leków refundowanych z Polski; w okresie marzec – maj 2016 r. projekt ustawy (zwany skrótowo ustawą o Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych – RDTL) jest przygotowany i przekazany do konsultacji społecznych (numer wykazu UA18, Wnioskodawca Minister Zdrowia, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283610). Na 20 stronie projekt zawiera zmianę Ustawy Refundacyjnej, która przewiduje, że w art. 15 tej ustawy po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3 b w brzmieniu:

3a „Minister właściwy do spraw zdrowia może utworzyć odrębną grupę limitową dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego w przypadku ustalenia w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5, uwzględniając wpływ na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych.”;
3b„W przypadku wyodrębnienia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego do odrębnej grupy limitowej na podstawie ust. 3a, limit finansowania, odpłatność oraz dopłatę pacjenta ustala się na zasadach jakby produkt ten nie został wyłączony do odrębnej grupy limitowej, z uwzględnieniem ustanowionego dla niego instrumentu dzielenia ryzyka.”

b) w czerwcu i lipcu 2016 r. – pojawiają się pierwsze artykuły Łukasza Pawelskiego sugerujące nielegalną, korupcyjną współpracę wiceministra Krzysztofa Łandy z firmami farmaceutycznymi i sugerujący rządowi jego odwołanie;

c) w lipcu 2016 r. – Minister Zdrowia ucina spekulacje i dementuje zamiar odwołania wiceministra, jednocześnie skierowany zostaje wniosek do CBA i ABW, by zweryfikowały w toku postępowań sprawdzających prawdziwość zarzutów medialnych wobec wiceministra zdrowia;

d) od września do listopada 2016 r. – pojawiają się kolejne artykuły ponawiające pomówienia wobec wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy o nielegalną współpracę z firmami farmaceutycznymi; Minister Zdrowia po raz kolejny zaprzecza ich prawdziwości;

e) lipiec – grudzień 2016 r. Ministerstwo Zdrowia komunikuje chęć zablokowania nielegalnego wywozu leków refundowanych, przy czym cały czas trwają konsultacje publiczne projektu zmian w Ustawie Refundacyjnej, w tym art. 15 ust. 3a i 3 b, Ministerstwo Zdrowia wyraźnie wskazuje w uzasadnieniu proponowanych zmian, że likwidują one przyczynę i źródło nielegalnego wywozu leków refundowanych z Polski;

f) w grudniu 2016 r. projekt ustawy o RDTL, wraz z art. 15 3a i 3b, najpierw zostaje przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie 14 lutego 2017 r. zostaje przyjęty przez Radę Ministrów, ale niestety już bez art. 15 ust. 3a i 3b, który zostaje wykreślony z projektu ustawy;

g) marzec/ kwiecień 2017 r. CBA kończy dziewięciomiesięczne postępowanie sprawdzające dotyczące m.in. pokrycia majątku wiceministra Krzysztofa Łandy w źródłach dochodów oraz prawdziwości jego oświadczeń majątkowych, nie potwierdzając jakikolwiek z formułowanych przez media oskarżeń wobec Krzysztofa Łandy; zostaje zakończone poszerzone postępowanie kontrolne wobec Krzysztofa Łandy prowadzone przez ABW – również bez potwierdzenia formułowanych w mediach oskarżeń;

h) 7 kwietnia 2017 r. – Krzysztof Łanda składa rezygnację z pełnienia funkcji wiceministra zdrowia motywując ją względami osobistymi, co oznacza m.in. koszty osobiste związane z pomawianiem go przez grupy interesów zagrożone naruszającymi ich interesy zmianami legislacyjnymi.

i) 20 i 29 lipca 2017 – Łukasz Pawelski publikuje na portalu Gazeta Finansowa gf24.pl zapis rozmowy zacytowanej powyżej w pkt 1.

___________________________________
Jak dowodzą przedstawione przez Gazetę Finansowa nagrania, negatywne publikacje na mój temat były działaniem świadomym, które miało na celu zniszczenie mojego dobrego imienia i dorobku zawodowego oraz zahamowanie zmian legislacyjnych dobrych dla państwa polskiego i polskich pacjentów.

Krzysztof Łanda
Wiceminister Zdrowia
w okresie od listopada 2015 do kwietnia 2017 r.

oswiadczenie_w_sprawie_publikacji_gazety_finansowej_z-2_lipca_2017-w-1-0

« wszystkie aktualności

Facebook