Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki

http://www.przebisnieg.org/

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” skupia osoby, które pragną pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Chce do opieki medycznej, którą otrzymują chorzy, dodać wsparcie i przyjaźń osób, które choroby już doświadczyły i ją pokonały. Celem Stowarzyszenia, które zapoczątkowało działalność w lutym 2008 roku, jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną i duchową, organizuje spotkania osób dopiero zdiagnozowanych z osobami, które zakończyły leczenie, a także rozpowszechnia materiały edukacyjne i organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów chłoniaka i metod jego leczenia. Prowadzi również działania skierowane do osób już wyleczonych. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.przebisnieg.org. Kontakt: info@przebisnieg.org

Facebook