Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

JAK WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE PROBLEMU Z DOSTĘPEM DO ŚWIADCZEŃ LISTOWNIE?

Świadczenia, do których dostęp jest Państwa zdaniem ograniczony, można również zgłaszać pocztą na adres WHC: ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków. W liście prosimy przedstawić przede wszystkim:

 1. szczegóły dotyczące stanu zdrowia (rozpoznanie, stan zaawansowania choroby, dolegliwości, posiadane skierowanie itp.) – bez podawania danych personalnych chorego,
 2. świadczenie lub procedura, której natychmiastowego wykonania Państwu odmówiono,
 3. nazwa i adres szpitala lub przychodni, gdzie ograniczenie dostępu występuje,
 4. na czym polegało ograniczenie dostępu do świadczenia (długość kolejki, zbyt wąskie kryteria włączenia do programu terapeutycznego; ograniczony budżetu jednostki, która nie wykorzystuje swojego potencjału (limity), zbyt wysokie współpłacenie, ograniczenia wynikające z licznych skierowań na etapy pośrednie w ramach diagnostyki i leczenia (długie oczekiwanie na kolejne etapy – konieczność pozyskania kolejnych skierowań i długie oczekiwanie na dalsze wizyty, diagnostykę czy zabiegi) itp.
JAK KORZYSTAĆ Z EWIDENCJI?

Zarówno ewidencja, jak i historia rozwiązanych problemów, umożliwiają sortowanie wpisów według wszystkich kategorii umieszczonych w tabelach. Na stronie znajduje się również narzędzie umożliwiające wyszukiwanie wpisów, na podstawie słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika w oknie „Szukaj”. Wyszukanie pozwala na wyświetlenie wyłącznie tych wpisów, w których użyto wyszukiwanego słowa lub słów kluczowych.

Ponadto istnieje możliwość wydruku wpisów, które Państwa szczególnie interesują. W tym celu wystarczy zaznaczyć okienko w odpowiedniej tabeli rankingowej te pozycje, które mają zostać wydrukowane, a następnie wybrać opcję „Drukuj”.

Prosimy również zauważyć, że w obu tabelach z rankingami, początkowo widzą Państwo zawartość pierwszych trzech kolumn w każdym wierszu. Aby odsłonić treść pozostałych kolumn, należy skorzystać ze strzałki, a następnie zaznaczyć „Szczegóły”.

Nagłówek nad tabelą z rankingiem świadczeń z koszyka gwarantowanego:

Poniżej znajdą Państwo zestawienie zgłoszonych świadczeń, które znajdują się w koszyku gwarantowanym, ale do których dostęp jest aktualnie, w mniejszym bądź większym stopniu, ograniczony. Wartość w kolumnie „Punktacja w rankingu”, mówi o tym, jak poważny jest zaistniały problem. Im wyższa wartość w tej kolumnie, tym ograniczenie dostępu w danym obszarze jest bardziej istotne, bardziej uciążliwe i tym bardziej nieuzasadnione, a wręcz niesprawiedliwe. Pozostałe kolumny dostarczają szczegółowych informacji o zgłoszonych problemach.

Tymczasem zapraszamy do zgłaszania świadczeń z koszyka gwarantowanego, do których dostęp jest w Państwa opinii ograniczony. Pierwsze zgłoszenia zostaną zaprezentowane w rankingu około 15 marca 2010 roku.

Nagłówek nad tabelą z rankingiem świadczeń poza koszykiem gwarantowanym:

Poniżej znajdą Państwo zestawienie zgłoszonych świadczeń, które NIE znalazły się jak dotąd w koszyku gwarantowanym, a które są skuteczne. Im wyższa wartość w kolumnie „Punktacja w rankingu”, tym świadczenie można uznać za mające bardziej istotny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa, jak też poszczególnych chorych, stąd ograniczenie dostępu do niego jest bardziej dotkliwe. Kolumna „Proponowana część koszyka” zawiera informacje o części koszyka świadczeń, do której świadczenie może być wpisane. W pozostałych kolumnach znajdują się szczegóły dotyczące zebranych zgłoszeń. Zapraszamy lekarzy i producentów do kontaktu z Fundacją oraz wypełnienie odpowiedniego formularza. Jeśli jesteście Państwo lekarzami lub reprezentujecie Państwo firmę i chcecie zgłosić świadczenie spoza koszyka gwarantowanego do naszego rankingu, prosimy kliknąć tutaj

W zakładce „Kontakt”

Jeżeli chcą się Państwo skontaktować się z Fundacją Watch Health Care prosimy skorzystać z formularza tam zamieszczonego. Dziękujemy.

JAKIE INFORMACJE PREZENTUJE FUNDACJA W EWIDENCJI?

Fundacja prowadzi ewidencję świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych z dwóch obszarów:

Świadczenia w koszyku gwarantowanym;

W tabeli „Świadczenia w koszyku gwarantowanym” prezentowane są świadczenia, które należą się wszystkim (osobom objętym podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym), a do których dostęp jest ograniczony, pomimo że są niezwykle potrzebne, wysoce skuteczne i bardzo opłacalne. W ewidencji znajdziecie Państwo się następujące informacje:

 • Waga punktowa uzyskana w rankingu (jest to miara uciążliwości/szkodliwości ograniczenia dostępu do tego konkretnego świadczenia zdrowotnego) – kolumna zawiera wartość liczbową opisującą stopień szkodliwości ograniczenia dostępu do danego świadczenia; im więcej punktów otrzymała dana procedura, tym ograniczenie w dostępie do danego świadczenia uznać można za bardziej uciążliwe, bardziej szkodliwe, a więc i bardziej nieuzasadnione;
 • Wskazanie/choroba – informuje o tym jakiego schorzenia dotyczy wpis, czyli w jakim wskazaniu stosuje się świadczenie czy procedurę medyczną;
 • Świadczenie/interwencja – dotyczy zgłoszonego sposobu leczenia w określonej chorobie, do którego dostęp jest ograniczony; tutaj można znaleźć takie świadczenia, jak leki, ale również procedury diagnostyczne, chirurgiczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne i inne;
 • Liczba zweryfikowanych świadczeniodawców – informuje o liczbie świadczeniodawców (szpitali, przychodni itp.) zgłoszonych lub aktywnie wyszukanych, w przypadku których wykazano, że dany problem w dostępie do świadczenia dla chorych istnieje; w kolumnie tej znajdują się okna umożliwiające zgłoszenie kolejnego świadczeniodawcy, u którego ten problem również występuje oraz ew. zgłoszenie rozwiązania problemu w jednostce, w której problem występował, ale został w opinii zgłaszającego rozwiązany. Kliknięcie w którekolwiek z tych okien automatycznie otworzy odpowiedni formularz, który można wypełnić;
 • Data ostatniego zgłoszenia – dotyczy ostatniego zgłoszenia świadczeniodawcy, u którego występuje ograniczony dostęp do tego świadczenia dla chorych;
 • Dziedzina medycyny – informuje o dziedzinie medycyny, której dotyczy dany problem; funkcja umożliwia wyszukiwanie świadczeń i procedur z określonej dziedziny za pomocą opcji „Sortuj” (może to mieć szczególne znaczenie dla specjalistów i nadzoru krajowego);
 • Opis ograniczenia dostępu – może zawierać informacje dotyczące formy i stopnia ograniczenia dostępu do świadczenia zdrowotnego.

Świadczenia poza koszykiem gwarantowanym.

W tabeli prezentującej świadczenia znajdujące się aktualnie poza koszykiem gwarantowanym znajdziecie Państwo informacje dotyczące szczególnie skutecznych świadczeń zdrowotnych, które obecnie nie są objęte refundacją i nie są finansowane w ramach składki podstawowej na ubezpieczenie zdrowotne. Informacje, jakie można znaleźć na ich temat to:

 • Waga punktowa uzyskana w rankingu (jest to miara uciążliwości/szkodliwości ograniczenia dostępu do tego konkretnego świadczenia zdrowotnego);
 • Wskazanie/choroba;
 • Świadczenie/interwencja;
 • Data ostatniego zgłoszenia;
 • Dziedzina medycyny;
 • Proponowana część koszyka – jest to informacja, na jakich zasadach możliwe jest finansowanie danego świadczenia w określonym wskazaniu ze środków publicznych;
JAK KORZYSTAĆ ZE STRONY?

Zakładki w górnej części strony internetowej Fundacji umożliwiają Państwu zapoznanie się z celami Fundacji Watch Health Care (polski odpowiednik: Korektor Systemu Zdrowia), ewidencją i rankingami prowadzonymi przez Fundację. Znajdują tu Państwo wszystkie potrzebne informacje, również o możliwościach nawiązania współpracy. Opisy ułatwiają nawigowanie na stronie oraz szybkie odszukanie potrzebnych elementów:

O Fundacji

To podstawowe informacje o Fundacji, jej historii oraz misji, wizji i celach.
Aktualności i komunikaty

Przedstawiamy tu najnowsze informacje, związane z działalnością Fundacji. Przede wszystkim aktualne wiadomości i komunikaty o konferencjach, debatach, spotkaniach, prelekcjach, itp. organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.
Rada Naukowa

To najważniejsze informacje: skład i funkcje Rady Naukowej, czyli istotnego dla funkcjonowania Fundacji, gremium ekspertów. Tutaj znajduje się również formularz do kontaktu z Radą w sprawach dotyczących ewidencji lub rankingowania.
Wolontariusze

Tutaj znajdują się zasady współpracy wolontariuszy z Fundacją oraz formularz kontaktowy, z którego może skorzystać każdy zainteresowany wolantariatem. Pragniemy w tym miejscu przedstawić nazwiska lub nazwy wszystkich aktywnie działających na rzecz Fundacji wolontariuszy (o ile wyrażą oni zgodę przy składaniu zgłoszenia)
Przyjaciele

Kto może zostać „Przyjacielem” Fundacji? Wszystkie informacje o tej formie współpracy.
Historia

To najbardziej pozytywna cześć naszego serwisu. Pragniemy by w tym miejscu znalazły się wszystkie rozwiązane sprawy, czyli zgłoszenia świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp był utrudniony, ale obecnie problem ten już nie występuje. Ponowne pojawienie się problemu u któregoś ze świadczeniodawców, spowoduje przeniesienie tego zgłoszenia do listy aktywnych problemów, czyli do ewidencji i rankingów. Umieszczamy tu również te zgłoszenia, które dotyczyły świadczeń spoza koszyka gwarantowanego ale już zostały objęte refundacją. Dostęp do tej części serwisu „Historia/zgłoszone-rozwiązane” będzie płatny, co pomoże Fundacji w osiągnięciu stabilności finansowej. Funkcja będzie początkowo nieaktywna przez około sześć pierwszych miesięcy od uruchomienia strony internetowej Fundacji.
Partnerzy oraz instytucje i osoby wspierające

To lista partnerów Fundacji oraz instytucji i osób ją wspierających. Po kliknięciu logotypów następuje przeniesienia na ich strony internetowe. Dzięki temu zapewniamy pełną przejrzystość naszych działań i podmiotów nas wspierających.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI?

Strona internetowa Fundacji WHC umożliwia zgłoszenie problemu z dostępem do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej całkowicie anonimowo. Jeśli chcą Państwo zgłosić świadczenie, znajdujące się w koszyku gwarantowanym, którego dotyczy ograniczenie dostępu (świadczenie zdrowotne lub procedurę medyczną, której Państwo nie mogliście otrzymać lub ustawiono Państwa w długiej kolejce) prosimy o kliknięcie przycisku „Zgłoś nowy problem” widocznego po otworzeniu zakładki „Świadczenia w koszyku gwarantowanym”. Czynność ta automatycznie otworzy formularz, z którego będą Państwo mogli skorzystać, by zgłosić zaobserwowany problem. W zależności od tego czy są Państwo profesjonalistami działającymi w ochronie zdrowia, czy są Państwo innymi osobami (np. chorymi lub rodziną chorych), chcącymi wypełnić formularz anonimowo, prosimy o wybranie odpowiedniej opcji.
Do rankingu świadczeń spoza koszyka gwarantowanego mogą zgłosić swoje propozycje firmy farmaceutyczne. Zapraszamy przedstawicieli producentów do kontaktu z nami.

Masz problem ze skorzystaniem ze świadczenia zdrowotnego lub procedury medycznej? Niewiarygodnie długa kolejka? Zgłoś nam ten problem!

KROK 1: wejdź na stronę internetową Fundacji
KROK 2: Kliknij zakładkę „Świadczenia w koszyku gwarantowanym ”
KROK 3: Kliknij belkę z napisem „Zgłoś nowy problem” – otworzysz w ten sposób formularz zgłoszeniowy
KROK 4: Wybierz opcję: profesjonalista działający w ochronie zdrowia lub inna osoba (np. pacjent, rodzina pacjenta), chcąca wypełnić formularz anonimowo
KROK 5: Wypełnij formularz zgodnie z opisem
KROK 6: Wyślij formularz.

Jeśli uważasz, ze jakaś procedura lub świadczenie powinno się znaleźć w koszyku świadczeń gwarantowanych przekaż nam tą informację.

KROK 1: wejdź na stronę internetową Fundacji
KROK 2: Kliknij zakładkę „Świadczenia poza koszykiem gwarantowanym”
KROK 3: Kliknij belkę z napisem „Zgłoś nowy problem” – otworzysz w ten sposób formularz zgłoszeniowy
KROK 4: Wybierz opcję: profesjonalista działający w ochronie zdrowia lub inna osoba (np. pacjent, rodzina pacjenta), chcąca wypełnić formularz anonimowo
KROK 5: Wypełnij formularz zgodnie z opisem
KROK 6: Wyślij formularz.

Prawdziwość i zasadność wszystkich nadesłanych zgłoszeń będzie weryfikowana przez Fundację przed ich ewentualnym umieszczeniem w ewidencji.

Facebook