Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

O fundacji

Motto: ZDROWIE JEST BEZPARTYJNE

historia fundacji

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją powstania Fundacji Watch Health Care był narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych.
Strona internetowa Fundacji WHC została udostępniona użytkownikom w marcu 2010 roku. Ewidencja gromadzi i prezentuje sprawdzone dane dotyczące świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp jest utrudniony. Osoby chore, społeczeństwo, świadczeniodawcy, decydenci i regulatorzy uzyskują nieodpłatny dostęp do zagregowanych informacji przedstawionych w formie rankingów. Prezentowane są również informacje jak korzystać z ewidencji, a także o partnerach, instytucjach wspierających oraz o wolontariuszach i przyjaciołach. Strona umożliwia też kontakt z Fundacją, zgłoszenie ograniczonego dostępu, bądź też faktu rozwiązania problemu z dostępem, korzystanie z ewidencji oraz historii wpisów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje nasz serwis internetowy!

Celami fundacji są:

Wskazywanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń medycznych.

Określanie sposobów zmiany negatywnego stanu rzeczy w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami Oceny Technologii Medycznych.

Promowanie najbardziej efektywnych klinicznie, bezpiecznych i opłacalnych technologii medycznych w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa tak, aby były one dostępne ogółowi społeczeństwa.

Zbieranie i weryfikacja zgłoszeń, aktywne wyszukiwanie świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp w Polsce jest ograniczony, prezentacja zagregowanych informacji w formie rankingu pod względem uciążliwości ograniczonego dostępu.

Promowanie idei dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako uzupełnienia systemu ubezpieczeń obowiązkowych, wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju rynku obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Wsparcie wszelkich działań podmiotów zewnętrznych prowadzących do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych i wielkością środków ze składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Promowanie działań ochotniczych wśród obywateli, w celu wytworzenia poczucia własności, odpowiedzialności oraz wagi inicjatyw społecznych, a także dla ustanowienia modelu działalności dla przyszłych organizacji tego typu w krajach Unii Europejskiej w celu poprawy jakości i dostępności do opieki medycznej.

Podejmowanie działań w celu zorganizowania i mobilizacji szerokiego poparcia społecznego na rzecz zbierania funduszy na wyżej wymienione potrzeby.

Misja

misjaMisją Fundacji Watch Health Care jest dostarczenie szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka „gwarantowanego” oraz środkami na jego realizację, a także o konsekwencjach tak rozumianego deficytu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce;

Misja Fundacji to także dostarczenie rzetelnej informacji chorym: do jakich świadczeń i procedur medycznych mogą spodziewać się ograniczeń w dostępie;

Misją Fundacji WHC jest wreszcie wskazanie instytucjom ubezpieczeń dodatkowych świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, które znajdują się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych.

Wizja fundacji

Fundacja WHC cieszy się powszechnym zaufaniem; jest instytucją o szerokim zasięgu oddziaływania, której strona internetowa jest rzetelnym i przejrzystym źródłem informacji, zarówno dla chorych, jak i dla decydentów w ochronie zdrowia.
Wizja zmian systemowych, a więc kondycji systemu ochrony zdrowia, do jakiego dąży Fundacja:

Nie istnieją kolejki, ani żadne inne ograniczenia dostępu chorych do świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych najbardziej opłacalnych, wyjątkowo skutecznych i najbardziej potrzebnych;
Zawartość koszyka świadczeń gwarantowanych bilansuje się z ilością środków pochodzących z podstawowej składki na ubezpieczenie zdrowotne;
W systemie ochrony zdrowia funkcjonują ubezpieczenia dodatkowe, konkurujące ofertami obejmującymi różne zestawy świadczeń spoza koszyka gwarantowanego.

Fundacja będzie prowadzić ewidencję świadczeń zdrowotnych w dwóch obszarach:

Świadczeń z koszyka gwarantowanego;
Świadczeń spoza koszyka gwarantowanego.

Koszyk świadczeń gwarantowanych to zakres świadczeń (leków, diagnostycznych, chirurgicznych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, itp.) oraz procedur zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (pochodzących ze składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne) wykonywanych przez świadczeniodawców (szpitale, przychodnie, itp.) na rzecz pacjentów ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

3

Na stronie internetowej Fundacji prezentowane będą świadczenia zdrowotne (w tym leki), które charakteryzują się wysoką, niezaprzeczalną skutecznością oraz wysoką opłacalnością, względem przyjętych w Polsce granic efektywności kosztowej, a których podaż jest dziś dalece niewystarczająca względem najbardziej oczywistych i podstawowych potrzeb osób chorych.

Ewidencja WHC ma na celu przede wszystkim pomoc chorym, którzy pomimo tego, że płacą składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, słusznie czują się poszkodowani w wyniku ograniczonego dostępu do podstawowych i wysoce opłacalnych świadczeń zdrowotnych.

Jaskrawym przykładem nadającym się do prezentacji w ramach ewidencji WHC jest brak dostępu do taniego badania USG w październiku 2009 roku, z wyjaśnieniem personelu medycznego, że „na USG skończyły się limity w tym roku”, przy czym równocześnie oferuje się choremu wykonanie dużo droższej tomografii lub rezonansu magnetycznego, gdyż „tu limitów jeszcze nie wyczerpaliśmy” – dotyczy to sytuacji, gdy bynajmniej znacznie droższe badanie diagnostyczne nie jest konieczne.

Wierzymy, że realizowana przez Fundację WHC społeczna inicjatywa doprowadzi do zniesienia, bądź choćby ograniczenia, jednej z zasadniczych niedoskonałości systemu ochrony zdrowia w Polsce, którą są kolejki do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Ewidencja WHC wskaże te świadczenia, do których dostęp w pierwszej kolejności powinien być zapewniony i do których dostępu w żadnej mierze nie powinno się ograniczać.

Fundacja pragnie również wskazać te świadczenia, które są szczególnie efektywne, a nie znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Ewidencja przedstawi również skuteczne świadczenia spoza koszyka gwarantowanego, praktycznie niedostępne w ramach składki podstawowej.

Facebook