Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Regulamin korektorzdrowia.pl

 

REGULAMIN

DLA UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.KOREKTORZDROWIA.PL

 

 

§ 1. Definicje

Regulamin – Regulamin dla Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl.

WHC – Fundacja Watch Health Care, z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000353121, NIP: 677-234-10-98, REGON: 121190337, adres poczty elektronicznej: sekretariat@korektorzdrowia.pl.

Zleceniodawca – podmiot (towarzystwo ubezpieczeniowe) zlecający zamieszczenie linku sponsorowanego w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl.

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl

Strona internetowa www.korektorzdrowia.pl – strona internetowa wraz ze wszelkimi znajdującymi się na niej zakładkami oraz podstronami oraz aliasami, stanowiąca własność WHC, umieszczona pod adresem: www.korektorzdrowia.pl.

Link sponsorowany – zamieszczany na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl, tekstowy komunikat w postaci odnośnika hipertekstowego do docelowej strony Zleceniodawcy, pod którym zawarte są informacje odnośnie oferowanej przez niego polisy ubezpieczeniowej dotyczącej danego wskazania/choroby, mający na celu poinformowanie użytkownika o dostępności polisy komplementarnej obejmującej dane świadczenie i promocję sprzedaży polis ubezpieczeniowych.

Przekierowanie – pojedyncza czynność polegająca na kliknięciu linku sponsorowanego znajdującego się na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl, powodująca przejście na stronę internetową Zleceniodawcy.

Technologia medyczna – interwencja medyczna lub świadczenie zdrowotne wykonywane w określonym wskazaniu, czyli w dokładnie sprecyzowanej chorobie lub stanie zdrowotnym.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin, a każdy Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl powinien akceptować Regulamin w brzmieniu określonym poniżej.
 2. Poprzez wpisanie adresu internetowego „www.korektorzdrowia.pl” Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl (w tym do zapoznawania się z treściami na niej prezentowanymi, zgłaszania problemu w dostępie do świadczeń z koszyka świadczeń gwarantowanych i korzystania z innych funkcji znajdujących się na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl).
 3. Korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl jest bezpłatne.
 4. WHC informuje, że strona internetowa www.korektorzdrowia.pl zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody WHC (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.
 5. WHC nie prowadzi ani też nie pośredniczy w jakiejkolwiek sprzedaży towarów lub usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem internetu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.
 7. WHC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl jeżeli powstały one nie z winy WHC, lub w inny sposób, na który WHC nie miało wpływu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl poprzez opuszczenie strony internetowej www.korektorzdrowia.pl.

 

 

§ 3. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl jest dysponowanie przez Użytkownika dostępem do sieci Internet, wspieraną przeglądarką internetową (np. Gogle Chrome, Firfox 3.0+, Internet Explorer 7.0+) z włączoną obsługą skryptów JavaScript i obsługą cookies oraz zainstalowanym programem pozwalającym na przeglądanie plików w formacie pdf i/lub doc.
 2. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP z którego łączy się użytkownik ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje dotyczące lokalizacji oraz sposobie usuwania plików cookies są zależne od rodzaju przeglądarki i opisane w dokumentacji do przeglądarki. Strona internetowa korektorzdrowia.pl nie będzie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików Cookies.

 

 

§ 4. Korzystanie z linków sponsorowanych

 1. WHC zamieszcza za wynagrodzeniem link sponsorowany Zleceniodawcy na swojej stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl w miejscu do tego przeznaczonym (tj. w zakładce „polisy” w ramach wymienionego tam, określonego wskazania/choroby, dla którego leczenia lub diagnostyki Zleceniodawca oferuje polisę ubezpieczeniową). Osoba klikająca w link sponsorowany zostanie przekierowana na stronę internetową Zleceniodawcy. WHC nie prowadzi, ani nie pośredniczy w ewentualnej sprzedaży dokonywanej przez Zleceniodawcę.
 2. Zamieszczanie linków sponsorowanych na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl dokonywane jest w oparciu o Regulamin Współpracy dla towarzystw ubezpieczeniowych oraz Umowę zawartą pomiędzy WHC oraz Zleceniodawcą, jak również w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik korzystając ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl z zakładki „polisy” (w ramach określonego wskazania/choroby) uprzednio potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności w zakresie korzystania z linków sponsorowanych.
 4. Korzystając ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl, z zakładki „polisy” w ramach określonego wskazania/choroby, Użytkownik zanim zostanie przekierowany (poprzez skorzystanie z linku sponsorowanego) na stronę internetową Zleceniodawcy, zaznacza czy określone wskazanie/choroba (dolegliwość) dotyczy jego osoby. WHC zaleca korzystanie z linku sponsorowanego zamieszczonego w ramach określonego wskazania/choroby przez Użytkowników, których nie dotyczy ta dolegliwość.
 5. W przypadku nie zawarcia przez WHC umowy z żadnym Zleceniodawcą na zamieszczenie linku sponsorowanego dla określonej technologii medycznej, na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl, w zakładce „polisy” w ramach określonego wskazania/choroby nie będą umieszczone linki sponsorowane.

 

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem strony internetowej www.korektorzdrowia.pl należy kierować w formie pisemnej na adres WHC zamieszczony na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl, w zakładce „kontakt” lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@korektorzdrowia.pl
 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz adres e-mail, pod który zostanie przesłana odpowiedź WHC po rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez WHC chyba, że niemożliwość rozpatrzenia w powyższym terminie spowodowana zostanie przyczynami niezależnymi od WHC; w takiej sytuacji reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej rozpatrzenie.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji WHC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Watch Health Care, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-032), ul. Starowiślna 8/2 (WHC).
 2. WHC nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników korzystających ze stron internetowej korektorzdrowia.pl za wyjątkiem danych osobowych dotyczących Użytkowników, którzy wypełniają odpowiednie formularze zamieszczone na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl lub w inny sposób zgłoszą chęć uczestniczenia w konferencjach organizowanych przez WHC.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach związanych z organizacją konferencji przez WHC i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest niezbędne tylko jeżeli chce zgłosić chęć uczestniczenia w konferencji organizowanej przez WHC.

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu nadal pozostają w mocy.
 2. WHC jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili ich udostępnienia na stronie internetowej www.korektorzdrowia.pl. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze strony internetowej www.korektorzdrowia.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16. sierpnia 2010r.

 

Facebook