Poinformuj ile masz czekać lub czekałeś w kolejce

Metodologia

W ramach projektu „OnkoBarometr WHC”, na podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego przez Fundację WHC oraz w oparciu o opinie specjalistów, zanalizowano dostęp do leczenia w ramach 5 dziedzin medycyny z zakresu onkologii (chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii i hematoonkologii, onkologii sensu stricte, oraz radioterapii onkologicznej). W obrębie każdej dziedziny wyszczególniono 10-12 świadczeń zdrowotnych, które są często wykonywane i ważne z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa – są to świadczenia zdrowotne wskaźnikowe dla poszczególnych dziedzin medycyny. Dostępność do tych świadczeń będzie monitorowana w ramach OnkoBarometru WHC, na stałych zasadach trzy razy do roku. W poszczególnych dziedzinach medycyny wskaźnikowe świadczenia zdrowotne zwykle obejmują:

  • wizytę u specjalisty;
  • badanie diagnostyczne;
  • często wykonywane procedury (np. operacje).

OnkoBarometr WHC prezentować będzie informacje dotyczące ZMIAN w zakresie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w dziedzinach onkologicznych w Polsce na kilku poziomach:

  1. zbiorczo dla wszystkich świadczeń onkologicznych ujętych w badaniu,
  2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach onkologicznych oraz
  3. dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.

Informacje zbierane są telefonicznie. OnkoBarometr WHC prezentuje wyniki z perspektywy pacjenta – ukazuje bariery dostępu do świadczeń „oczami pacjenta”, czyli tak, jak na te bariery natrafia osoba chora.

OnkoBarometr WHC publikowany będzie cyklicznie, a weryfikacja dostępności do świadczeń zdrowotnych będzie odbywać się według poniższego schematu: w styczniu, następnie w maju oraz we wrześniu (rys. 1).

Schemat badania ograniczeń w dostępie do świadczeń onkologicznych w OnkoBarometrze WHC

Rysunek 1. Schemat badania ograniczeń w dostępie do świadczeń onkologicznych w OnkoBarometrze WHC

Prezentowane średnie czasy oczekiwania wyznaczane są na losowej próbie co najmniej 12 świadczeniodawców z całej Polski dla każdego świadczenia wskaźnikowego. Jeśli rozrzut jest duży lub istnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dane są błędne, czy nieprawdopodobne, czasy są jeszcze raz sprawdzane przez pracowników Fundacji w „podejrzanych placówkach” oraz dodatkowo weryfikowane u 6 innych świadczeniodawców. Z oczywistych względów „siła statystyczna” (precyzja i istotność statystyczna) wyników dla pojedynczych świadczeń zdrowotnych nie jest wysoka, jednak wyniki średnie dla wszystkich świadczeń w danej dziedzinie charakteryzuje już znacznie większa precyzja, gdyż obejmują one dane z około 140 placówek. Natomiast średni czas oczekiwania ogółem dla Polski, na podstawie wszystkich monitorowanych w OnkoBarometrze WHC dziedzin, jest obliczany na podstawie wszystkich pięćdziesięciu ośmiu świadczeń wskaźnikowych ze wszystkich dziedzin. Weryfikacja czasu oczekiwania ma miejsce w prawie 700 placówkach medycznych, posiadających kontrakt z NFZ, co przekłada się na wysoką precyzję i obiektywność.

Zasadniczym celem OnkoBarometru WHC jest monitorowanie ZMIAN czasu oczekiwania na świadczenia „gwarantowane” w Polsce, czyli czy dostęp w ujęciu generalnym poprawia się czy pogarsza, niezależnie od przyczyny czy przyczyn tych zmian. Pod tym względem przyjęta metodyka zapewnia wnioskowanie z wysoką precyzją. Przyjęta metodyka pozwala również śledzić zmiany czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne, co z kolei stanowi istotny czynnik oceny jakości opieki zdrowotnej i pośrednio świadczy o ogólnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Facebook